Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 13 – موتور یا ژنراتور » Reply To: معمای ماشین شماره 13 – موتور یا ژنراتور

Reply To: معمای ماشین شماره 13 – موتور یا ژنراتور

#2638
هادی

    در این صورت موتور تیدیل به مولد می شود ولی برای تولید میدان گردان خود از شیکه توان راکتیو می کشد و توان اکتیو تولید می کند که در مزارع بادی از این حالت استفاده می شود.