Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلوی شماره 6 – بانک خازن و هارمونیک » Reply To: معمای تابلوی شماره 6 – بانک خازن و هارمونیک

Reply To: معمای تابلوی شماره 6 – بانک خازن و هارمونیک

#2658
رسول

    در بانکهای خازنی استفاده از فیلتر حتما مستلزم وجود بارهای هارمونیک زا (drive-etc) نیست در زمان در مدار قرار گرفتن خازن به دلیل تقویت بعضی هارمونیک های موجود (پیش آمدن شرایط رزونانس) استفاده از سلف به عنوان فیلتر کمک به کاهش دامنه هارمونیکها می شود.