Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز » Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

#2667
حمید

    با تشکر از نکته بحث انگیز آقا احسان، فکر می کنم استنباط بنده غلط نباشد. این مورد که شما فرمودید به اتصال کوتاه دو فاز با صرف نظر از جریان بار در فاز سوم بر می گردد. واقعیت آن است که در شرایط قطع یک فاز امپدانس نامتعادل بار وارد محاسبات می شود و اگر بخواهیم مشابه سازی مناسب با تحلیل فالتهای نامتقارن داشته باشیم، شرایط قطع یک فاز شبیه اتصال کوتاه دو فاز از طریق زمین است. زیرا در این حالت شما نمی توانید تأثیر جریان نامتعادل عبوری از زمین را نادیده بگیرید. در مدار معادل سه فاز، می توانید فرض کنید دو فاز از طریق امپدانس بار به زمین اتصال کوتاه می شود. در شکل زیر مدار معادل فالت مذکور و یک مثال عملی از آن آمده است. Single conductor open on phase