Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز » Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

#2670
حمید

    منظور از Vb اختلاف پتانسیل نقاط b و b’ در مدار و منظور از Vc اختلاف پتانسیل نقاط c و c’ است و تصدیق می فرمائید که برابر صفر است. در مورد آنکه فرمودید از نظر منطقی مشکل است فرقی بین جریانهای فاز b و c قائل شویم ، در نگاه اول با شما موافقم و قبولش کمی سخت است، اما با دقت بیشتر در معادلات زیر متوجه فرق بنیادی فازهای مذکور می شویم. لطفاً به نقش تبدیل فازوری a در بیان دو جریان مزبور توجه فرمائید. فرق بین اندازه های این دو جریان به توالی فازها و پیش فاز بودن فاز b نسبت به c بر می گردد. یعنی در مثال بالا چنانچه توالی فازها تغییر کند حالا دیگر جریان فاز b از c بزرگتر خواهد شد. اینکه فرموده اید در عمل چنین اختلافی مشاهده نمی شود باید شرایط اندازه گیری را با دقت چک بفرمائید. توجه داشته باشید که دراینجا با جریانهای محدود بار مواجه هستیم و رله های حفاظتی نیز تنها با ستینگ های مناسب قادر به آشکار سازی جریان مولفه صفر خواهند بود. درمعادلات فوق Ifa جریان فاز a قبل از قطع آن می باشد.