Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز » Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

#2677
احسان

    اگر به عنوان یک مثال عددی ساده بگوییم Z0=Z1=Z2=1 و همچنین 1=Ifaآنگاه خواهیم داشت Ib=a2 و Ic=a . حال اگر مجدداً مؤلفه های توالی صفر ، مثبت و منفی را محاسبه و به عقب برگردیم مجدداً به Ia, Ib ,Ic نخواهیم رسید و اعداد دیگری ظاهر می شوند . چرا ؟ علت این است که فرض ما غلط است . فرض این که علیرغم پارگی فاز R ، برآیند جریان های فاز S و T می تواند عددی غیر از صفر باشد غلط است . متأسفانه با ایده ی طرح شده موافق نیستم .با پارگی فاز R ، نقطه نیوترال جابجا شده و ولتاژها آرایش دیگری می گیرند . با تشکر . احسان از تهران