Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز » Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

#2678
احسان

    با توجه به فرمولی که شما برای Ia و Ib بر اساس Ifa نوشته اید اگر به عنوان یک مثال ساده ی عددی بگوییم Z0=Z1=Z2=1 و آنگاه Ifa=1 و بر این اساس Ib و Ic را محاسبه کرده و با استنتاج I0, I1, I2 به عقب برگردیم مجدداً به همان اعداد اولیه برای Ib و Ic نخواهیم رسید جالب آن که Ia هم صفر نخواهد شد . چرا ؟ زیرا فرض اولیه غلط است و با فرض پارگی فاز R ، برآیند جریان های دو فاز دیگر نمی تواند صفر نباشد . با پارگی فاز R ، نقطه ی نیوترال جابجاشده و ولتاژها آرایش دیگری دارند . مساوی و مختلف الجهتند و دلیلی برای عبور جریانی از مسیر زمین ( یا امپدانس توالی صفر ) نداریم . من خوشحالم که برادر حمید مارا به تفکر عمیق وادار می کند اما با این ایده ی ایشان موافق نیستم . با تشکر . احسان .