Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز » Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

#2682
بنیامین

    من هم از فرمول هایی که حمید داده است استفاده کردم . اگر هر دو فرمول I0= 1/3(Ir+Is+It)= 1/3(Is+It) و فرمول محاسبه Ia و Ib در جواب مورخ 21 شهریور را درست بدانیم به I0 مساوی صفر خواهیم رسید . یعنی از مسیر امپدانس توالی صفر جریان عبور نمی کند و Core Balance CT آن را تشخیص نمی دهد . در درس حفاظت هم می گویند رله 46 دو فاز شدن را تشخیص می دهد و رله 46 رله ی توالی منفی است نه توالی صفر .