Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز » Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

Reply To: معمای حفاظت شماره 74 – حفاظت قطع یا پارگی یک فاز

#2687
نادر

    خیلی واضح است . من عرض کردم چند سال پیش در نیروگاه شازند یک موتور بزرگ دو فاز شد و شما فرموده بودید این مساله ناشی از عدم عملکرد رله ارت فالت در قبال ارت فالت واقعی بوده است . اینجانب مجدداً عرض کردم نکته یی که اینجانب اشاره کرده بودم مشاهده شخصی من بوده است از دو فاز شدن یک موتور و نه وقوع ارت فالت واقعی . در هر صورت طبیعی است که خود اینجانب وقوف بیشتری به جزئیات امر داشته باشم و تعجب کنم از این که دیگران اطلاعات بیشتری از آن داشته باشند !