Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 80 – پوش باتن Call Synch و Cancel Synch » Reply To: معمای حفاظت شماره 80 – پوش باتن Call Synch و Cancel Synch

Reply To: معمای حفاظت شماره 80 – پوش باتن Call Synch و Cancel Synch

#2738
حمید

    همه چیز به فهم درست مدار کنترل و طراحی مورد نظر بستگی دارد. نکته اصلی در طراحی چنین مداری لزوم آغاز ولتاژ سلکشن با یک عمل کنترلی برگشت پذیر است تا مدار برای عملیات بعدی بطور اتوماتیک آماده شود. معمولاً وضعیت مدار پس از اولین فرمان ولتاژ سلکشن تا اعمال یک وصل موفق توسط کنتاکتهای لچ مناسب حفظ می شود و پس از آن مدار ولتاژ سلکشن به حالت اولیه بر می گردد تا رله سنکرون بطور دائم تحت تانسیون نماند.