Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 13 – موتور یا ژنراتور » Reply To: معمای ماشین شماره 13 – موتور یا ژنراتور

Reply To: معمای ماشین شماره 13 – موتور یا ژنراتور

#2740
پویا

    با سلام اگر منظور از سرعت میدان گردان روتور نسبت به استاتور است،در هر حالت ثابت است.زیرا میدان روتور و استاتور در هر حالت در هم قفل شده و نسبت به هم ساکن اند.ولی اگر منظور از سرعت میدان روتور نسبت به خود روتور باشد،در حالت ترمزی که بیشترین لغزش را داریم(s>1)بیشترین سرعت میدان روتور نسبت به روتور را خواهیم داشت.زیرا فرکانس روتور برابر است با فرکانس استاتور ضرب در لغزش.