Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی » Reply To: معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی

Reply To: معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی

#2814
Guest

    مد کنترلی ژنراتور Droop load sharing می باشد شایان ذکر است AVR ژنراتور خاموش با ژنراتور زیر بار تعویض شده و همه یک نوع می باشند . آیا ممکن است نشتی جریان از جایی به وجود آمده باشد؟تمامی ابعاد load sharing در برق ،مسیر فرمان سوخت در مکانیک و فرمان های کنترلی برای تحریک ولو های توربین و مسیر سوخت چک شده است ؟در صورت امکان بحث را به صورت گسترده و پارامترها کامل مطالعه شود .همچنان مشکل تغییر جزیی گیج های جریان ،pF ، توان فرکانس وجود دارد.