Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 82 – کاربرد MCCB » Reply To: معمای حفاظت شماره 82 – کاربرد MCCB

Reply To: معمای حفاظت شماره 82 – کاربرد MCCB

#2818
حمید

    هدف اساسی حفاظت مدار الکتریکی می باشد. برخی مفاهیم اساسی در مورد کلیدهای اتوماتیک (MCCB) با استفاده از استانداردها و کاتولوگ شرکت ABBدر زیر آمده است. چنانچه در هر مورد نیاز به بحث بیشتر است لطفاً بفرمائید. An electric plant shall be protected by the damages which may result from overcurrents. An overcurrent can be divided into: