Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی » Reply To: معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی

Reply To: معمای نیروگاه شماره 13- عملکرد نوسانی ژنراتورهای موازی

#2834
حمید

    1- فکر می کنم بد نباشد سیستم تحریک و تجهیزات مرتبط بازبینی شود زیرا عدم تعادل جریانی تا این حد ممکن است ناشی از سوختن بعضی تریستورها یا اتصال کوتاه شدن حلقه به حلقه سیم پیچی تحریک باشد. 2- بطور کلی هر دو ژنراتور هم ولتاژ و هم فرکانس را می توان با هم موازی کرد اما برای کارکرد مطلوب و قابلیت اطمینان مناسب سیستمهای موازی شونده باید از حداکثر انطباق برخوردار باشند. این انطباق نه تنها شامل سیستمهای کنترل بلکه شامل مشخصات فنی گرداننده ژنراتور و خود ژنراتور نیز می شود. در زیر مشروح مواردی که جهت حفظ بیشترین انطباق بین واحدها باید رعایت شوند با استفاده از کتابچه فنی شرکت کومینز آمده است. Simply speaking, generator sets in a paralleling system are compatible when they have: -Compatible engines -Compatible alternators -Compatible load sharing control systems -Compatible interfaces to other monitoring and control systems, including local and remote monitoring,