Home » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 73 – جاذبه خورشید و ماه » Reply To: معمای علمی شماره 73 – جاذبه خورشید و ماه

Reply To: معمای علمی شماره 73 – جاذبه خورشید و ماه

#2875
حمید

    با تشکر از پرسش بسیار جالبتان، فکر می کنم مسئله این نیست که چرا ماه بدور خورشید نمی گردد چون در واقع مجموعه ماه و زمین به دور خورشید می گردند. موضوع مورد بحث این است که چرا ماه با توجه به کشش دو برابری از سوی خورشید، از زمین اعلام استقلال نمی نماید و بدون آنکه کاری به زمین داشته باشد مانند دیگر سیارات منظومه شمسی به دور خورشید نمی گردد. واقعیت آن است که بر خلاف تصور اولیه، ماه تنها تحت تأثیر دو شتاب جاذبه ناشی از وجود زمین و خورشید نیست بلکه تحت تأثیر شتاب ثابت دیگری منبعث از جرم خورشید در مرکز جرم سیستم ماه-زمین نیز می باشد. ماه تنها وقتی موفق به فرار از سیستم ماه-زمین می شود که شتاب جاذبه وارد از زمین به ماه کوچکتر از برآیند شتاب جاذبه خورشید در مرکز ثقل سیستم ماه