Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه » Reply To: معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه

Reply To: معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه

#2895
حمید

    برابر هستند. هنگام بازگرداندن یک قاشق شیر- قهوه به لیوان قهوه خالص، فرض کنید محتوی قاشق شامل یک قطره قهوه ( این یک قطره کنایه از هر کسر مفروض می باشد) و مابقی شیر باشد، در این صورت: 1- شما چه مقدار شیر به لیوان قهوه خالص اضافه می کنید؟ واضح است که یک قاشق منهای یک قطره 2- خوب حالا در لیوان شیر – قهوه ای که یک قاشق از آن کم کردید، چه مقدار قهوه وجود دارد؟ واضح است که یک قاشق منهای همان یک قطره قهوه ای که به لیوان قهوه خالص بازگردانید.