Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری » Reply To: معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری

Reply To: معمای منطقی شماره 48 – کهکشان راه شیری

#2904
مدیر سایت

  شرح بیشتر بر مسئله: اگر لیزرهای خاموش را با 0 و روشن را با 1 نمایش دهیم برای حالتهای مختلف به ترتیب داریم: 1- همگی روشن 2- لیزرهای شماره زوج خاموش می شوند 3- لیزرهای مضرب 3 تغییر حالت می دهند 4- 3 درمیان لیزرها تغییر حالت می دهند 5- 4 درمیان لیزرها تغییر حالت می دهند 6- 5 درمیان لیزرها تغییر حالت می دهند 7- … و همینطور الی آخر تا دیگر لیزرها تغییر حالت ندهند.

  شماره لیزرها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  حالت اول 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  حالت دوم 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
  حالت سوم 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
  حالت چهارم 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
  حالت پنجم 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
  حالت ششم 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0