Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه » Reply To: معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه

Reply To: معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه

#2934
P & S

    12و 14و 15 و 18 لطفا به این توجه کنید که وقتی قاشق دوم را برمی داریم، مقداری از قهوه ای که اول برداشتیم را به لیوانش باز می گردانیم. 3، خوب توضیح داده و 4 یک راه حل عالی ارایه داده.