Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه » Reply To: معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه

Reply To: معمای منطقی 1- لیوان شیر و لیوان قهوه

#3013
شهاب

    قهوه لیوان شیر بیشتر از شیر لیوان قهوه است توجه کتید: فرض می کنیم که لیوان شیر و لیوان قهوه 11 قسمت اند و قاشق ما هر بار 1 قسمت را جابجا می کند. و در ابتدا تنها 10 قسمت هر لیوان از ماده مورد نظر پر شده. اسم لیوان شیر را A و اسم لیوان قهوه را B می گذاریم. پس الان 11/10 لیوان A شیر و نیز 11/10 لیوان B قهوه است. C=قهوه M= شیر بعد از جابجایی اول: 1/11 لیوان A قهوه است و 11/10 آن شیر. این محلول جدید را X نامگذاری می کنیم. پس الان لیوان A دارای محلول X است.پس: X=1/11 C + 10/11 M وضعیت لیوان B به این ترتیب است که 11/9 آن قهوه است. بعد از جابجایی دوم: وضعیت لیوان A به این ترتیب است که 11/10 آن از محلول X است. و اما لیوانB : این لیوان 11/9 آن قهوه بود و هست و بعد از این جابجایی 11/1 محلول X به آن اضافه شده است. این محول جدید را Y نامگذاری می کنیم. حال در لیوان A محلول X قرار دارد که معلوم الحال است و در لیوان B محلول Y قرار دار د که مجهول الحال است و به محاسبه آن می پردازیم: Y= 9/11 C + 1/11 X = 9/11 +1/11(1/11 C + 10/11 M)=9/11 C+ < 1/121 C +10/121 M> = 100/121 C + 109/121 M = 9.09/11 C + 0.9/11 M  B={Y = 9.09/11 C + 0.9/11 M A={X = 1/11 C + 10/11 M پس قهوه لیوان شیر بیشتر از شیر لیوان قهوه است!