Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 22 – زمین کردن لوله های above ground در پالایشگاه » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 22 – زمین کردن لوله های above ground در پالایشگاه

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 22 – زمین کردن لوله های above ground در پالایشگاه

#3096
حمید

    اساساً حفاظت کاتدیک محدودیت فنی جهت ممانعت از زمین کردن نیست. زمین کردن از الزامات ایمنی در سایتهای مختلف است و بر دیگر امور ارجح است. در سیستمهای حفاظت کاتدیک، تجهیزات مخصوصی جهت ایزوله کردن dc اتصالات زمین موجود است که در عین حفظ پتانسیل dc موضوع حفاظت، امکان برقراری اتصال زمین که عموماً درگیر ولتاژ و جریانهای متغیر هستند، وجود دارد.