Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 20 – تأثیر مد temp در واحدهای گازی » Reply To: معمای نیروگاه شماره 20 – تأثیر مد temp در واحدهای گازی

Reply To: معمای نیروگاه شماره 20 – تأثیر مد temp در واحدهای گازی

#3124
حمید

    بطور کلی هر عامل محیطی که بر جرم هوای درگیر در سیکل برایتون یا سیکل گازی تأثیر گذار باشد بر پرفورمنس ماشین و خروجی آن موثر خواهد بود. در شکل زیر تأثیر دما بر چند پارامتر از جمله خروجی توربین برای یک توربین تک محوره نمونه نشان داده شده است. در گازهای حقیقی با افزایش فشار (کاهش ارتفاع نصب) و کاهش دما ، جرم و یا به عبارت بهتر چگالی حجمی توده هوای درگیر با واحدهای درگیر در سیکل نظیر کمپرسور، کامباس چمبر، و توربین افزایش یافته و خروجی ماشین افزایش می یابد.