Home » معماهای فارسی » خطوط انتقال » معمای خطوط انتقال شماره 4 – امپدانس موجی سیستم زمین » Reply To: معمای خطوط انتقال شماره 4 – امپدانس موجی سیستم زمین

Reply To: معمای خطوط انتقال شماره 4 – امپدانس موجی سیستم زمین

#3125
حمید

    اتفاقاً امپدانس موجی زمین از موارد مورد توجه مهندسان برق در سطح مطالعاتی است. به دلیل ماهیت غیر خطی امپدانس مذکور مقادیر ظاهر شده آن بستگی زیاد به شکل موج جریان و نحوه اجرای زمین دارد. در شرایطی که پالس جریان از دامنه پر شیب شبیه پالسهای صاعقه برخوردار است امپدانس زمین کمتر از مقادیر محاسبه شده یا اندازه گیری شده متکی به روشهای متداول است. بر عکس وقتی با پالسهای جریانی با پیشانی تخت روبرو هستیم میزان امپدانس موجی زمین بیش از مقادیر اندازه گیری شده با روشهای معمولی است. در این ارتباط لطفاً به IEEE 81, SECTION 10.1.2,3 مراجعه نمائید. چنین دقتهایی برای امپدانسهای زیر 0.5 اهم معمول است.