Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 24 – چاه ارت » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 24 – چاه ارت

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 24 – چاه ارت

#3126
حمید

    برخی اشارات در IEEE 80 به موضوع چاه زمین وجود دارد ، اما به عنوان یک استاندارد به جزئیات طراحی آن نپرداخته است. در این استاندارد به چاه زمین در شرایط محدود بودن فضای در دسترس برای اجرای زمین اشاره شده است. برای پرداختن به این گونه جزئیات می باید به هند بوکها و کتب راهنمای طراحی مراجعه نمود. اخیراً نشریه ای از سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دیدم تحت عنوان ” اتصال زمین و اجرای چاه ارت” که برخی جزئیات مربوط به طراحی و تجربیات موجود در این زمینه را ثبت نموده است.