Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی 51 – خطوط و دوایر » Reply To: معمای منطقی 51 – خطوط و دوایر

Reply To: معمای منطقی 51 – خطوط و دوایر

#3128
پویا

    به نظر می رسد در صورت سوال اشکال تایپی وجود دارد: “در شکل زیر از هر نقطه یک خط به هر دایره بکشید ( خط ممتد) طوری که نقطه ها یکدیگر را قطع نکنند. خطوط منحنی هم قبول هستند.” به هر حال اگر منظور این باشد که خط ها همدیگر را قطع نکنند، به نظر بنده پاسخ در صفحه x-y وجود ندارد، اما میتوان پاسخ را با در نظر گرفتن سه بعد براحتی بدست آورد. کافی است یکی از نقاط مذکور در صفحه گذرنده از دایره ها نباشد.