Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 46 – کیسه ها » Reply To: معمای منطقی شماره 46 – کیسه ها

Reply To: معمای منطقی شماره 46 – کیسه ها

#3129
پویا

    کافی است تعداد کیسه های حاوی مهره پس از اولین حرکت 2 باشد. یعنی در اولین حرکت یکی از کیسه ها را خالی کند. پس از آن همین حالت دو انتخابی را برای خود حفظ کند تا رقیب یکی از کیسه ها را خالی کند. سپس آخرین انتخاب برداشتن تمام مهره های باقیمانده از آخرین کیسه است…