Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 93 – حفاظت سیم نول » Reply To: معمای حفاظت شماره 93 – حفاظت سیم نول

Reply To: معمای حفاظت شماره 93 – حفاظت سیم نول

#3155
فریبرز مرندی

    در سیستم TN ، نصب هرگونه فیوز در سیم خنثی ممنوع است .به علت اینکه اگر نول قطع شود و یک فاز زمین شود ولتاژ فازهای دیگر 1.732 برابر افزایش می یابد و 2/3 مصرف کننده ها خواهند سوخت.فرمایش جناب مهندس حمید نیز کاملا متین است .