Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 74 – میزان بار دائم ترانس » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 74 – میزان بار دائم ترانس

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 74 – میزان بار دائم ترانس

#3195
گلاویژ

    از نظر استاندارد IEC ارتفاع زیر 1000 متر از سطح دریا و از حیث بازه ی دمایی مشروط به آن که دمای متوسط سالیانه از 20 و دمای متوسط ماهیانه از 30 و دمای ماکزیمم از 40 تجاوز نکند قادر به تحمل 100% توان ظاهری نامی هست . اگر به طور کوتاه مدت 10% اضافه بارهم داشته باشد قابل تحمل است ولی طبق فرمول هایی که وجود دارد از عمر آن کاسته می شود . محتملاً مدیر سایت فرمول ها را به خاطر دارند