Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 105 – اتصال کوتاه » Reply To: معمای حفاظت شماره 105 – اتصال کوتاه

Reply To: معمای حفاظت شماره 105 – اتصال کوتاه

#3269
جواد لطیفی

    با توجه به معمای 105 دو حالت را طرح میکنم . 1- در حالتی که هادی اتصال زمین الکتریکی در سیستم TN به زمین مرجع متصل نشده باشد و یا مقاومت زمین مرجع بالا باشد. 2-سطح مقطع هادی اتصال زمین الکتریکی به طور صحیح محاسبه نشده است. برای رسیدن به پاسخ این موارد آیا مرجعی در IEC وIEEE وجود دارد.