Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 98 – دلیل سوختن فیوز PT » Reply To: معمای حفاظت شماره 98 – دلیل سوختن فیوز PT

Reply To: معمای حفاظت شماره 98 – دلیل سوختن فیوز PT

#3286
حمید

    ترانس ولتاژ تک پل دارای یک نقطه اتصال یا مقره به سیم فاز می باشد و ترانس دوپل از دو ترمینال اتصال به فاز برخوردار است. ضمناً هنگامی که ترانسهای ولتاژ در خروجی شامل اتصال مثلث هستند و این اتصال جهت استهلاک جریانهای ناشی از فرو رزونانس مجهز به مقاومت اتصال کوتاه کننده می باشد، تجهیز ثانویه مثلث باز به فیوز الزامی است زیرا در صورت قطع یکی از فازها در اولیه عملاً ثانویه ترانسهای ولتاژ برقدار اتصال کوتاه شده و می توانند سبب سوختن آن یا فیوز حفاظتی موجود در اولیه شود. البته در مورد مشکل واقعی مطرح شده در کارخانه به نظر من مسئله بیشتر شبیه حالتهای وجود جریانهای نشدی در ثانویه ترانس است. فکر می کنم بهتر است مدار در اولیه و ثانویه تست عایقی با مگر مناسب شود.