Home » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معمای لکتریکی شماره 8 – تابش لامپ » Reply To: معمای لکتریکی شماره 8 – تابش لامپ

Reply To: معمای لکتریکی شماره 8 – تابش لامپ

#3355
مهدی

    منظور درست رسانده شده است اما راه حل بالا غلط میباشد. یعنی لامپ 60 واتی پرنورتر خواهد بود. و البته این در صورتی است که ولتاژ نامی لامپها نیز یکی باشد که در این مورد چیزی در صورت سئوال مطرح نشده است.