Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » Trip relayمعمای حفاظت شماره 111- رله تریپ » Reply To: Trip relayمعمای حفاظت شماره 111- رله تریپ

Reply To: Trip relayمعمای حفاظت شماره 111- رله تریپ

#3372
حمید

    ناشی از طرح نادرست مدار حفاظت است. بطور کلی رله های تریپ سریع پس از عملکرد بی برق می شوند. اگر نیاز به نگهداری فرمان تریپ در مدار باشد که در اغلب موارد اینچنین است می باید از یک نوع رله خاص به نام latching trip relay استفاده نمود که بدین منظور طراحی شده است. اگر تصویری ازمدار قطع موجود بود ، امکان بحث بیشتر فراهم می شد.