Home » معماهای فارسی » کنترل » معمای کنترل شماره 1 – ديود هرزگرد در مدارات کنترل » Reply To: معمای کنترل شماره 1 – ديود هرزگرد در مدارات کنترل

Reply To: معمای کنترل شماره 1 – ديود هرزگرد در مدارات کنترل

#3379
حمید

    در رله های الکترومکانیکی عموماً انرژی الکتریکی می باید بر علیه نیروی یک فنر عمل نموده و یک جزء متحرک راجابجا نماید. در ابتدای حرکت این فنر نیروی اعمالی زیادتر است بنابراین این نوع رله در لحظه عملکرد انرژی جریان بیشتری می کشندکه موسوم به pick up current است. پس از جابجایی برای نگه داشتن جزء متحرک در یک وضعیت دائم که فنر نیز فشرده شده و فاصله هوایی به حداقل خود رسیده نیاز به انرژی کمتری است که به آن انرژی فرو افت و به جریان متناظر drop off/out current می گویند. از آنجا که تغییرات فلوی مغناطیسی دریک سیستم الکترومغناطیسی نمی تواند آنی باشد، حتی پس از قطع رله زمانی سپری می شود تا فلوی متناظر با انرژی drop off مستهلک شود. این زمان را زمان drop off رله می گویند که با تغییر ثابت زمانی مدار فرمان می تواند تغییر کند.