Home » معماهای فارسی » نیروگاه » شبکه الکتریکی متکی به ژنراتورهای القایی » پاسخ به: شبکه الکتریکی متکی به ژنراتورهای القایی

Reply To: شبکه الکتریکی متکی به ژنراتورهای القایی

#8298
محمد سعید جعفرپور
Keymaster

    شبکه های الکتریکی عمدتا جذب کننده توان راکتیو هستند، بنابراین واحدهای تولید توان باید قادر به تولید توان راکتیو باشند. ژنراتورهای سنکرون به دلیل تجهیز به واحد تحریک قادر به تأمین نیازمندیهای راکتیو شبکه هستند، درحالیکه ژنراتورهای آسنکرون مانند موتورهای آسنکرون جذب کننده انرژی راکتیو هستند. در واقع ژنراتورهای آسنکرون برای تولید میدان دوار روتور وابسته به مولدهای توان راکتیو شبکه هستند. در واحدهای منفرد، یک طبقه خازن در خروجی ژنراتور آسنکرون این وظیفه مهم را بعهده دارد.